Iburi Sake – smoked salmon

*Gluten free: Yes | No

*Request: No Sauce | No Topping

  • 2.75